dimecres, 24 de desembre de 2014

Llei de transparència - Palamós Sardanista

Donant compliment a allò que disposen els articles 3.b), 6.1 i 8.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada al BOE del 10 de desembre de 2013 que, als nostres efectes, ha entrat en vigor el 10 de desembre de 2014, ens plau informar del següent:
FINALITATS SOCIALS
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA COSTA BRAVA, és una associació sense ànim de lucre, que actua a l’empara de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1521, i proveïda del NIF G-17202649, té el domicili social i fiscal al carrer Ave Maria, 3, 1er. pis - Centre Cultural La Gorga, 17230 Palamós (Baix Empordà).
Les seves finalitats socials, establertes a l’article 4 dels Estatuts adaptats a la Llei 4/2008 inscrits el 31 de desembre de gener de 2013 en vigor, són:
 1. Promoure, organitzar, incentivar i difondre les manifestacions culturals pròpies del sardanisme:
  1. Audicions i ballades de sardanes.
  2. Aplecs de la sardana.
  3. Competicions de Colles sardanistes.
  4. Concerts de sardanes i música de cobla.
  5. Cursets d’ensenyament de sardanes.
  6. Conferències sobre diversos aspectes de la pràctica sardanista.
 2. Promoure i organitzar altres manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana, especialment en el camp de la música coral i la dansa.
 3. Promoure, en totes les seves activitats, el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.
 4. Realitzar qualsevol altra activitat entre el públic dirigida a obtenir recursos econòmics amb la finalitat de finançar les finalitats socials principals (concursos, rifes, exposicions, etc.).
 5. Col·laborar amb altres entitats públiques i privades amb la finalitat de reforçar la xarxa civil associativa del nostre país i de fomentar el coneixement de la cultura catalana en general.
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L’article 15 dels esmentats Estatus estableix que componen la Junta Directiva de l’AGRUPACIÓ el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, fins a un total d’onze (11) membres, tots ells persones físiques diferents, que exerceixen el càrrec de forma gratuïta, durant un període de quatre anys, encara que poden ser reelegits.
Des del 30 de març de 2012, ocupen les esmentades responsabilitats i càrrecs les següents persones, degudament inscrites al Registre d’Associacions:
 • President: Josep Cordomí i Molla.
 • Vicepresident: Joan Geronés i Gispert.
 • Secretari: Salvador Margarit i Sanmartí
 • Tresorer: Lluís Lloveras i Vila
 • Vocals: Matilde Adam i Bádenas
                     Joan Alguacil i Clares
                     Pilar Camacho Corbí
                     Santiago Ferrerfàbrega i Estradera
                     Josep Martínez i Romero
                     Joan Sànchez i Carcassés
                     Francesc Sànchez i Carcassés
CONVENIS SUBSCRITS AMB I SUBVENCIONS REBUDES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.-
A l’any 2014, l’AGRUPACIÓ ha subscrit amb l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS:
 • Un Conveni de Col·laboració per a l’any 2014: que abasta la realització de la programació sardanista general per a 2014. L’import de pagament directe a l’AGRUPACIÓ és de 12.650 Euro, justificat i cobrat totalment, més un import de pagament indirecte de 1.750 Euro. En total, 14.400 Euro.
 • Un Conveni de Col·laboració per a l’organització del XIV Concert de Sardanes de la Costa Brava i de la XXXIII Mostra de l’Havanera Catalana: que comprèn la realització d’aquests dos esdeveniments i suposa un pagament directe a l’AGRUPACIÓ de 11.000 Euro, justificat i totalment cobrat.

També a l’any 2014, a l’AGRUPACIÓ li han estat concedides:
 • Per part del DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA a través de l’Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural, una subvenció de 1.886 Euro per la realització de tres esdeveniments: el 70è. Concurs de Colles Sardanistes, el XIV Concert de Sardanes de la Costa Brava i la XXXIII Mostra de l’Havanera Catalana, de la qual aquest mateix any se n’ha cobrat el 80 % (1.508,80 Euro). La subvenció ha estat totalment justificada.
 • Per part de la DIPUTACIÓ DE GIRONA, una subvenció de 2.000 Euro per la realització dels esmentats tres esdeveniments: el 70è. Concurs de Colles Sardanistes, el XIV Concert de Sardanes de la Costa Brava i la XXXIII Mostra de l’Havanera Catalana. L’import concedit ha estat totalment justificat i cobrat.
Palamós, 9 de desembre de 2014.
SALVADOR MARGARIT
Secretari

dimarts, 1 d’abril de 2014

Cobles i orquestres de Palamós (1843-2014). Mig segle de la Cobla Baix Empordà

Cobles i orquestres de Palamós (1843-2014). Mig segle de la Cobla Baix EmpordàLa Cobla Baix Empordà, fundada el 1964, arriba enguany als 50 anys d’existència ininterrompuda. Aquest important aniversari ha motivat l’elaboració del llibre Cobles i orquestres de Palamós (1843-2014). Mig segle de la Cobla Baix Empordà, editat per Viena Edicions.

La història arrenca del Palamós de mitjan segle XIX (1843) i arriba fins aquest 2014, perquè la Cobla Baix Empordà no va néixer per generació espontània. Fou l’hereva de tot un reguitzell de formacions que la van precedir, doncs Palamós havia estat una vila amb gran tradició musical.

L’obra ve a cobrir un gran buit històric perquè, fins ara, mai ningú s’havia decidit a iniciar una revisió a fons, verificant les dades publicades de totes les orquestres, orquestrines, cobles i demés conjunts musicals palamosins. S’ha hagut de partir d’informacions parcials, fragmentades, sovint contradictòries i, més freqüentment del que hom hagués desitjat, poc fiables.

D’una banda, per poder recollir tota aquesta informació, a més dels nombrosos llibres consultats, s’ha fet el buidatge exhaustiu del fons d’hemeroteca del Servei d’Arxiu Municipal de Palamós, de bona part de la col·lecció de programes de l’antic Museu Cau de la Costa Brava, així com dels diferents arxius digitals disponibles a la xarxa. S’han transcrit els textos originals tal com van ser  publicats -amb faltes ortogràfiques incloses, quan n’hi havia-, en cursiva i en un altre color de tinta, acompanyats sempre de la referència d’on s’han trobat.

De l’altra, les entrevistes en directe, via telefònica o via correu electrònic amb els protagonistes del llibre -els músics-, amb els familiars que hem aconseguit localitzar, o amb qui tingués informació sobre el tema, ens han proporcionat les dades per poder anar unint les peces d’aquest gran trencaclosques. I encara és tant o més important la munió de fotografies i documents -inèdits en la seva majoria- que acompanyen els textos, gràcies als nombrosos col·laboradors que han tingut a bé de cedir-nos-les.

Tornant als veritables protagonistes del llibre, la Cobla Baix Empordà i els seus components, es repassen les diferents plantilles de músics que han donat vida a aquesta destacada formació palamosina al llarg del darrer mig segle. Són gairebé 90 instrumentistes, sense comptar els qui, puntualment, han substituït els titulars. Molts d’ells ja ens han deixat per sempre, alguns disfruten d’una merescuda jubilació i altres, a banda dels onze músics de la temporada actual, els podem trobar en diverses formacions del nostre país o bé treballant en les seves respectives professions, fora del món de la cobla.

La feina de recerca ha estat complexa, difícil i llarga, però els resultats -plasmats en aquest llibre- mereixen l’esforç esmerçat i més si serveixen per celebrar els 50 anys de la Cobla Baix Empordà, tot desitjant que en pugui fer molts més.


Lluís Mercader i Bravo