Llei de transparència

LLEI DE TRANSPARENCIA.

Donant compliment a allò que disposen els articles 3.b), 6.1 i 8.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, publicada al BOE del 10 de desembre de 2013 que, als nostres efectes, ha entrat en vigor el 10 de desembre de 2014, ens plau informar del següent:

FINALITATS SOCIALS

L’AGRUPACIÓ SARDANISTA COSTA BRAVA, és una associació sense ànim de lucre, que actua a l’empara de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1521, i proveïda del NIF G-17202649, té el domicili social i fiscal al carrer Ave Maria, 3, 1er. pis - Centre Cultural La Gorga, 17230 Palamós (Baix Empordà).

Les seves finalitats socials, establertes a l’article 4 dels Estatuts adaptats a la Llei 4/2008 inscrits el 31 de desembre de gener de 2013 en vigor, són:

 1. Promoure, organitzar, incentivar i difondre les manifestacions culturals pròpies del sardanisme:

  1. Audicions i ballades de sardanes.

  2. Aplecs de la sardana.

  3. Competicions de Colles sardanistes.

  4. Concerts de sardanes i música de cobla.

  5. Cursets d’ensenyament de sardanes.

  6. Conferències sobre diversos aspectes de la pràctica sardanista.

 2. Promoure i organitzar altres manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana, especialment en el camp de la música coral i la dansa.

 3. Promoure, en totes les seves activitats, el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.

 4. Realitzar qualsevol altra activitat entre el públic dirigida a obtenir recursos econòmics amb la finalitat de finançar les finalitats socials principals (concursos, rifes, exposicions, etc.).

 5. Col·laborar amb altres entitats públiques i privades amb la finalitat de reforçar la xarxa civil associativa del nostre país i de fomentar el coneixement de la cultura catalana en general.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L’article 15 dels esmentats Estatus estableix que componen la Junta Directiva de l’AGRUPACIÓ el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, fins a un total d’onze (11) membres, tots ells persones físiques diferents, que exerceixen el càrrec de forma gratuïta, durant un període de quatre anys, encara que poden ser reelegits.

Des del 16 d’abril de 2021, ocupen les esmentades responsabilitats i càrrecs les següents persones, degudament inscrites al Registre d’Associacions:

 • President: Josep Cordomí i Molla.

 • Vicepresident: Joan Geronés i Gispert.

 • Vicepresident: Joan Sánchez i Carcassés.

 • Secretari: Joan Ayats i Maset.

 • Tresorer: Miquel Gubert i Campins.

 • Vocals:  Joan Alguacil i Clares

              Pilar Camacho i Corbí

    Martí Martinench i Puig.

    Angelina Balmaña i Esteve.

    Margarida Culubret i Llopis.

CONVENIS SUBSCRITS  I SUBVENCIONS REBUDES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.-

A l’any 2021, l’AGRUPACIÓ ha subscrit amb l’AJUNTAMENT DE PALAMÓS:

 • Un Conveni de Col·laboració per a l’any 2021: que abasta la realització de la programació sardanista general per a 2021 així com el Concert de Sardanes de la Costa Brava, la Mostra de l’Havanera Catalana,  el Concurs de Sardanes, l’Aplec i el concert de tardor. 

 • L’import de pagament directe a l’AGRUPACIÓ és de 26.000 Euros.

Palamós, 28 de febrer de 2022..

JOAN AYATS MASET

Secretari


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada